Понятието интегрирано управление на вредителите или
IPM - Integrated Pest Management, известно също като Integrated Pest Control (IPC) е широк подход, който интегрира практики за икономически контрол на вредители.
IPM цели да потисне популациите от вредители под прага на икономическия риск.

IPM включва всички налични техники за контрол на вредителите и последващо интегриране на подходящи мерки, които ограничават развитието на популациите, свеждайки до минимум рисковете за човешкото здраве и околната среда.
IPM включва всички позначи тактики за контрол на вредителите, а не само химичните такива.

Integrated Pest Management акцентира на следните аспекти:

  • Нива - не можем да говорим за цялостно ликвидиране вредителите. Според IPM цялостното унищожение на вредителите често е невъзможно. Целта на програмите е да се установят приемливи нива, наречени прагове и да се прилагат мерки за контрол при преминаване на тези прагове.
  • Мониторинг - наблюдението е от критично значение. Наблюдението е разделено на проверка и идентификация. Воденето на отчетност е от съществено значение, тъй като дава по-задълбочени познания за поведението на вредителите и репродуктивни цикли.
  • Механични контроли
  • Биологични контроли
  • Отговорно използване на инсектицидите